Privacy

PRIVACYVERKLARING

Duker Bikes BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de wet AVG zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Duker Bikes BV Adrianalaan 407  3053JB Rotterdam info@dukerbikes.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duker Bikes BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten bij ons aanschaft en of informatie met ons deelt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
· Voor- en achternaam
· Geslacht
· Geboortedatum
· Geboorteplaats
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Bankrekeningnummer
· Kopie ID-bewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dukerbikes.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Duker Bikes BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren;
· Om een opdracht tot levering uit te kunnen voeren;
· Om advies te kunnen geven en uit te kunnen voeren;
· Duker Bikes BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 2 Geautomatiseerde besluitvorming Duker Bikes BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duker Bikes BV) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Duker Bikes BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen. Delen van persoonsgegevens met derden Duker Bikes BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Duker Bikes BV  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Duker Bikes BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn delen wij uw NAW-gegevens met onze: Systeem en Websitebeheerder en Boekhouder. Doorgifte van persoonsgegevens met verschillende derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.  Door het gebruik van de diensten van Duker Bikes BV geeft u hiervoor toestemming. 3 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Duker Bikes BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Duker Bikes BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dukerbikes.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone) (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Duker Bikes BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Duker Bikes BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@dukerbikes.com